1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

a

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (FČST) a účastí na soutěžích (i jako nečlen) (dále jen „Správce“)

Federace českého silového trojboje, z.s. , Dlouhá 58, 541 02 Trutnov 4, IČO: 22771247 - je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení,

2. datum narození,

3. adresu místa pobytu,

4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

5. tělesnou hmotnost

6. věk

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími administrativními činnostmi (např. zařazování do váhových a věkových kategorií, evidence rekordů, tvorba výkonnostních tříd apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 6 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

1) pořadatelům soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST v ČR

2) pořadatelům mezinárodních soutěží pořádaných mimo území ČR a to pod federacemi, jejich licence je FČST - správce držitelem

 a to za účlem:

identifikace na soutěžích,

zařazení do váhových a věkových kategorií

evidence nadnárodních rekordů

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu a dále se nemohu účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST a to i jako nečlen FČST

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na záladě č. 6 odst. 1, pím. a) Nařízenízpracovatel Spráce (výš zmíněnýoddí/klub) moje

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukovézánamy,

4 sportovní výsledky

za účlem

marketingu (zejméa v propagačních materiálech, letácíh),

prezentace na webu,

prezentace na sociáníh sítích (např Facebook, Instagram, Twitter apod.),

prezentace ve výročízprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Spráce zpracoval i mé

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

za účlem vedení evidence členské záladny a s tím souvisejícími čnnostmi (zařazení do věkováých a váhových kategorií, evidence rekordů, tvorba výkonnostních tříd a pod.)

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

pořadatelům soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST v ČR

    pořadatelům mezinárodních soutěží pořádaných mimo území ČR a to pod federacemi, jejich licence je FČST - správce držitelem

Jsem srozumě/srozuměna se svý právem:

mít přítup ke svým Osobní úajů (dle č.15 Naříezní), 

    požadovat jejich opravu (dle č. 16 Nařízení),

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Naříení

na omezení zpracování osobníh údajů v případech dle č. 18 Nařízení

na přenositelnost údajů v případech stanovených v č. 20 Nařízení

odvolat tento Souhlas podle č. 7 odst. 3 Nařízení

podat proti Spráci údajů stížost podle č. 77 Nařízení

Prohlašuji, ž jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/peřčetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručí podpisem.

V _______________ dne ___________

_________________________________________

Jméno a Přjmení PODPIS

(u nezletilých podpis zákonného zástupce .).

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male